Stema
E Mërkurë: 3.9.2014 prev next
 
 

Misioni

"Të kontribuojmë për menaxhim të mirë financiar në administratë publike. Ne do të kryejmë auditime të kualitetit në harmoni me standardet e auditimit të njohura ndërkombëtarisht dhe me praktikat e mira evropiane. Ne do të krijojmë besueshmëri në shpenzimin e fondeve publike. Me këtë ne synojmë të luajmë rol aktiv për të siguruar interesin e tatimpaguesve dhe palëve tjera për rritjen e llogaridhënies publike"

Raporti Vjetor i Auditimit Raporti Vjetor i Performancës së ZAP

Auditimet e Fundit