Stema
E Mërkurë: 1.6.2016 prev next
 
 

Misioni

"Kontribuojmë në menaxhimin e shëndoshë financiar të administratës publike duke kryer auditime cilësore në pajtim me kornizën ligjore dhe standardet e auditimit në sektorin publik të pranuara ndërkombëtarisht si dhe duke aplikuar praktikat e mira evropiane."