Misioni

"Të kontribuojmë për menaxhim të mirë financiar në administratë publike. Ne do të kryejmë auditime të kualitetit në harmoni me standardet e auditimit të njohura ndërkombëtarisht dhe me praktikat e mira evropiane. Ne do të krijojmë besueshmëri në shpenzimin e fondeve publike. Me këtë ne synojmë të luajmë rol aktiv për të siguruar interesin e tatimpaguesve dhe palëve tjera për rritjen e llogaridhënies publike"